Mehmet Kuzu, sivil toplum örgütlerine sürdürülebilirlik, kaynak geliştirme ve örgütlenme alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Toplum 5.0 uygulamalarına odaklanmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) için "Kooperatif Girişimciliği" konusunda çalışmaktadır. Daha önce sırasıyla Seferihisar, Selçuk ve Konak Belediyelerinde Proje Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2009’dan bu yana Avrupa Birliği projeleri eğitmeni olarak görev almaktadır. ODTÜ İstatistik Bölümü’nü bitiren Kuzu, yaklaşık iki yıl Lozan Üniversitesi’nde aktüerya ve siyaset bilimi alanlarında dersler almıştır. Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında tezsiz yüksek lisans programında 11 dersi başarıyla tamamlamıştır.

Şu ana kadar gönüllü ya da çalışan olarak bulunduğu sivil toplum örgütleri:

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (İzmir)
 • ODTÜ Eğitim Topluluğu (Ankara)
 • ODTÜ Genç Yazarlar Topluluğu (Ankara)
 • ODTÜ Radyo Topluluğu (Ankara)
 • ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi (Ankara)
 • ODTÜ Mezunlar Derneği (Ankara)
 • İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği (Ankara)
 • Lozan Türk Öğrenci Derneği (Lozan, İsviçre)
 • İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği (İzmir)
 • ODTÜ Ege Mezunları Derneği (İzmir)
 • Şirince Türetim Derneği (İzmir)
 • Genç İşi Kooperatif (İzmir)
 • Cevdet İnci Eğitim Vakfı (İzmir)
 • Hayalime Ortak Ol Derneği (İzmir)
 • Yaren Cooperative (Izmir)
 • Topluluk Girişimi (İzmir)

Mehmet Kuzu works as a consultant for NGOs about sustainability, fund raising and organizational strategies. He focuses on Society 5.0 implementations. Now, He works for United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) as "Cooperatif Entreprneurship" Consultant. Before, he worked for Seferihisar, Selcuk and Konak Municipalities as Project Coordinator. Since 2009, he has been working as trainer for EU funded programmes. He graduated from Department of Statistics of Middle East Technical University and he lived in Lausanne about two years for academic studies on Actuary and Political Science. He took 11 graduate courses in Ankara University on Political Science.  

He has worked in the following NGOs as a volunteer or professional:

 • Contemprorary Life Supporting Association (Izmir)
 • METU Education Society (Ankara)
 • METU Young Authors Society (Ankara)
 • METU Radio Society (Ankara)
 • METU Students' Representatives Council (Ankara)
 • METU Alumni Association (Ankara)
 • Izmir Cultural and Solidarity Association (Ankara)
 • Lausanne Turkish Students' Association (Lausanne, Switzerland)
 • Izmir Atatürk High School Akumnis' Association (Izmir)
 • METU Aegean Alumni Association (Izmir)
 • Sirince Reproducing Association (Izmir)
 • Youth Deal Cooperative  (Izmir)
 • Cevdet Inci Educational Foundation (Izmir)
 • Share My Dreams Association (Izmir)
 • Yaren Cooperative (Izmir)
 • Community Initiative (Izmir)